Prešovská radnica… Ani Drutarovský, ani Turčanová; 3. časť

V štvrtok 25.10.2018 dopoludnia som si na pošte vyzdvihol odpoveď prešovskej radnice na moju už šiestu žiadosť o zrušenie ťarchy – predkupného práva k nižšie zobrazenej nehnuteľnosti, ktorú som vyhral vo verejnej súťaži.

Súťaž – obrázok vľavo, parcela – obrázok vpravo.  Jej autorom bolo mesto Prešov v r. 2003, výhru v nej mi potvrdilo kúpnou zmluvou č. 45/2004 23. 2. 2004.

Ver. súť. 14477-14, komplet vyhl.

14477-14 redukovaná plyn. potr. a svahom

Dvojité čiary v tvare prevráteného L ohraničujú skutočnú užitočnosť parcely, po ich hornom obvode redukovanú plynovým potrubím, po ľavom bočnom okraji vysokým príkrym svahom.

Šesťstranovú odpoveď spracovala JUDr. Brumerčíková, pracovníčka odboru správy mestského majetku, podpísala ju primátorka mesta Ing. Andrea Turčanová.

Pre úplnosť dodám, že L. Brumerčíková spracovávala ten istý materiál druhýkrát. Prvýkrát ako Právne stanovisko k celej kauze po 8. novembri 2017, kedy si ho vyžiadal dôsledný poslanec a jeden z najserióznejších prešovských volených zástupcov ľudu, Ing. Ľudovít Malaga. Jej Právne stanovisko nebolo, z môjho pohľadu napodiv, vôbec podpísané! Z internetovej stránky mesta v čase zverejnenia však jasne vyplývalo jej autorstvo aj záštita šéfa odboru JUDr. Miroslava Makaru.

Mnou vo štvrtok prevzatý elaborát z klávesnice L. Brumerčíkovej je reakciou na žiadosť pani primátorke Turčanovej, ktorý som jej doručil ešte 11. 09. 2018:

Primátorka žiadosť hlavička s vysvetlením

Primátorka žiadosť výťah 2.s. 001 (2)

Keďže odpoveď bola z pohľadu zákona č. 211/2000 Z. z. v osemdňovom termíne pracovných dní nulová, na 23. pracovný deň (11.10.2018) som ju u  A. Turčanovej urgoval.

Primátorka urgencia odpovede

Do 23.10. 2018, teda  ani v tridsaťdňovej lehote pracovných dní zas žiadna odpoveď neprišla.

Z pohľadu dátumu konečného prijatia odpovede, ak by som bol 24.10.2018 doma, tak v ten deň, radnici trvalo 32 pracovných a 44 kalendárnych dní, kým mi odpoveď na žiadosť doručila. Nesvedčí to o tom, že obidve dámy nedodržujú ani primátorkinu smernicu SP-05 z 25.8.2016, čl. 32, podľa ktorej podnet musí byť vybavený do 30 pracovných dní od jeho doručenia mestu a nedodržiavajú ani zákon č. 211/2000 Z. z., podľa ktorého žiadosť musí byť vybavená do 8 pracovných dní odo dňa doručenia? Pritom jedna je právnička dohliadajúca na ažuritu a zákonnosť majetkových procesov, druhá dokonca primátorka mesta.

Ani náhodou nemávnime nad „pružnosťou“ či nevšímavosťou(?) radnice rukou: á, veď to je iba výnimka! Lebo podobne koná aj menovaná primátorkina podriadená, autorka prvýkrát päťstranového, druhýkrát šesťstranového elaborátu, JUDr. Lýdia Brumerčíková. Práve keď dialóg medzi Ing. R. Drutarovským a mnou dospel k zverejneniu (pozri 1. časť tohto seriálu), plynul deviaty mesiac môjho márneho čakania na jej odpoveď na tento môj email z 23. 01. 2018(!!!)

Brumercikova, čakanie na odpoveď

Od 24.10.2018 už 9. mesiac naivne(?) čakám, že mi pani Brumerčíková z Odboru správy majetku mesta Prešov odpovie. Pre Prešovčanov „príkladné“ správanie nimi platenej úradníčky.

Sumarizujme: Úradník s titulom Ing. a JUDr. nemusí občanovi odpovedať v stanovenom termíne, no ak občan, nedajboh, neuhradí úradu nejakú finančnú čiastku, iný alebo ten istý úradník s titulom aj Ing. alebo JUDr. pošle dlžníkovi výstrahu – ak nezaplatíte do 15. dní, začneme proti vám exekučné konanie… Je to rovnocenný vzťah? (O tom v niektorom ďalšom pokračovaní.)

Hoci je prešovská radnica so zastupiteľstvom samosprávna, je zároveň aj reprezentantkou štátnej správy. Má mať právo dovoliť si to, čo radový občan nie? A nie je to jej neschopnosť, arogancia, neochota, povýšenectvo, keď nás, občanov – svojich zamestnávateľov prehliada? Uvedomujú si úradníci, že my ich pre svoj život vlastne ani tak veľmi nepotrebujeme, a že oni bez nás stratia opodstatnenie? Kedy nám začnú poskytovať servis v rozsahu nami im predplatenom daňami, poplatkami, odvodmi?

Teraz pár poznámok k obsahu odpovede od pani primátorky A. Turčanovej. Odboru správy majetku mesta Prešov, mestskému zastupiteľstvu (naposledy 25.9.2018) aj všetkým povolaným riešiť nekorektnú ťarchu v mojej kúpnej zmluve s mestom roky predkladám toto ICH novinové verejné vyhlásenie súťaže o vyššie menovanú parcelu ako dôkaz, že pravda je… Povedz, ctený čitateľ, na čej strane?

uvedené kritérium má prednosť pred cenovou ponukou

A doktori práv Odboru správy mestského majetku Prešovskej radnice s kolaborujúcimi poslancami, medzi nimi i R. Drutarovským, obsah podmienok obchodnej verejnej súťaže zakaždým prekrútia/preparagrafujú z … „Uvedené kritérium  z hľadiska hodnotenia prednosť pred cenovou ponukou,“ na „… bude … na úrovni cenovej ponuky.“

Chronicky sa opakujúce verbálne i písomné ignorovanie a prekrúcanie skutočného znenia verejného vyhlásenia súťaže radnicou:

uvedené kritérium je na úrovni cenovej ponuky

Autorkou tohto konkrétneho prekrútenia nielen v čerstvej odpovedi pre primátorku Ing. Andreu Turčanovú, v podstate pre mňa, ale aj v spomínanom Právnom posudku zo záveru minulého roka pre poslanca Ing. Ľudovíta Malagu, je – kto iný ako JUDr. Lýdia Brumerčíková.  Úplne nový elaborát podpísala, a teda schválila, naša pani primátorka, novembrový gestoroval JUDr. Miroslav Makara, čiže dvaja právni experti Odboru správy majetku mesta Prešov a vrcholová manažérka prešovskej radnice.

Titulovaným právnikom prešovskej samosprávy je jedno, či je niečo hodnotovo nad niečím, či na jeho úrovni. (Možno aj preto je právnosť nášho štátu taká „právna a vymožiteľná“.) Ten ich odborný pohľad na veci, ktorý bežnému občanovi dvíha žlč a bránicu zároveň, by si mali všimnúť a okomentovať odborníci z Najvyššieho súdu SR alebo osobnosti slovenských právnických fakúlt.

Ďalší a neposledný námesačný výplod JUDr. Lýdie Brumerčíkovej, JUDr. Miroslava Makaru v spomínanom Právnom posudku pre Ing. Ľudovíta Malagu a aj Ing. Andrey Turčanovej v jej čerstvej, no oneskorenej odpovedi mne, je tento:

Prepojenie ulíc Sekčovská a Višňová

Terénna mestská skutočnosť je ale taká, že prešovské ulice Višňová a Sekčovská, lebo o ne ide,  vôbec nie sú prepojené. JUDr. Lýdii Brumerčíkovej ani Ing. Andrei Turčanovej to vonkoncom neprekáža v oponentskej úradnej odpovedi prevrátiť realitu naruby a poslancom povolaným riešiť moju 6. žiadosť o zrušenie neopodstatnenej ťarchy v zmluve i mne/občanovi „fundovane“ podsunúť klamstvo volajúce do neba. A to ide o ULICE v meste! Nie o cestičky v parku…

Je morálne od úradníkov prešovskej radnice, z ktorých sa jedna – Ing. Andrea Turčanová usiluje v predvolebnej kampani presvedčiť voličov, že Prešov je pod jej vedením v (progresívnom) pohybe? Je to pohyb smerom, ktorý si ctí občan? Či je to len ich/jej metafora na zakrytie úradníckych profesijných nedostatkov? Môžeme jej veriť v iných jej krokoch, tvrdeniach o svojej pripravenosti efektívne a ľudsky viesť mestský úrad ďalšie štyri roky? A ešte neodbytná otázka: za čo ju i radničných úradníkov, ktorí produkujú také prešľapy, vlastne platíme?

Bližšie o pamflete podpísanom primátorkou Ing. Andreou Turčanovou v ďalšom pokračovaní, v ktorom sa tiež zastanem Ing. R. Drutarovského i jej samej. Aby nevznikla najmenšia pochybnosť o tom, že mi ide o pravidlá hry platné pre každého, nie iba o vlastnú záležitosť s nekorektnou radničnou ťarchou v kúpnej zmluve. Mimochodom, na začiatku tohto funkčného obdobia pre televíziu o nej Ing. Andrea Turčanová vyhlásila: „Mesto v danej veci pochybilo.“ Obdobne reagoval, ako som už uviedol v predchádzajúcej časti, aj poslanec mestského zastupiteľstva a tiež jeden zo súčasných kandidátov na primátora Prešova PaedDr. Miroslav Benko MBA. Do rozhlasového mikrofónu v rovnakom čase povedal: „Je to lapsus mestských úradníkov.“

Na záver ešte otázka: Kde je záruka, že ak taký „potermínový“ nepodarok, aký som predvčerom vyzdvihol na pošte, pani primátorka podpísala, že tých jej diskutabilných spečaťujúcich podpisov nebolo v končiacom mandátnom období oveľa viac a že tak „zodpovedne“ nebude konať aj v nasledujúcom funkčnom období, ak jej dáme 10. 11. 2018 svoje hlasy? Mňa svojim prístupom k bežným úlohám a občanovi nepresvedčila rovnako ako pán Drutarovský.